Voorwaarden


Algemene voorwaarden met betrekking tot personenvervoer A.O.C. en luchtarbeid


1. Toepassingsgebied


Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden voor al onze offertes en contracten als vervoerder. Eventuele algemene voorwaarden, andere condities of aanvullende rechtsclausules van de koper zijn niet van toepassing

2. Bevestiging van bestelling


Onze prijzen en aanbiedingen zijn altijd zonder verplichting. Bestellingen zijn alleen bindend na ondertekening.

3. Begin


Dit contract treedt in werking tussen de partijen op de datum van de handtekening en begint wanneer de vervoerder het toestel ter beschikking stelt aan de klant om het vervoer in kwestie uit te voeren.

4. Prijs


Het bedrag is identiek als vermeld op de offerte. Wij behouden ons het recht om prijzen te wijzigen op elk moment binnen de wettelijke norm. Het bedrag en bijkomende kosten moeten op voorhand betaald worden door storting op de lopende rekening van de vervoerder of contant met afgiftebewijs. In ieder geval moeten alle rekeningen contant betaald worden bij ontvangst. Op elk bedrag dat niet binnen deze termijn wordt betaald, zal bij rechtswege de klant bovendien 10% interesten moeten betalen. Daarenboven is een compensatie van 15% van het niet betaalde bedrag forfaitair verschuldigd, met een minimum van 150 euro en een maximum van 2.000 euro.

5. Klachten


Teneinde geldig te zijn, moeten alle klachten in verband met de uitvoering van onze diensten ons bereiken per aangetekende brief binnen de acht dagen.

6. Annulatie


Elke annulering door de klant moet ons schriftelijke bereiken minstens 1 uur voor het voorziene vertrek van de vlucht. De annulering is alleen geldig nadat de vervoerder het schriftelijk heeft aanvaard. In geval van annulering, is de klant verantwoordelijk voor de reeds gemaakte kosten (administratieve kosten, vervoer, inspecties van terreinen).

7. Weigering van passagiers en bagage


De vervoerder behoudt zich het recht voor om passagiers te weigeren als hij van mening is dat de veiligheid van de vlucht in het gedrang komt en/of dat niet kan worden voldaan aan de wettelijke voorschriften. De vervoerder kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer de voorziene vlucht hierdoor niet kan plaatsvinden.

8. Annulatie bij overmacht


De vervoerder is niet burgerlijk verantwoordelijk voor de schade die zou voortvloeien door een vertraging of een annulering van een vlucht door overmacht zoals slecht weer of technische gebreken of een nalatigheid van de klant. De vervoerder is evenmin burgerlijk verantwoordelijk om het vervolg van het vervoer te organiseren ingeval de voorziene vlucht of een deel van de vlucht niet kan doorgaan door overmacht zoals slecht weer of technische gebreken of een nalatigheid van de klant.

9. Verzekering


De vervoerder is verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid tegen derden, evengoed vervoerd als niet vervoerd. De bedragen van de dekking worden in de polis vermeld die geraadpleegd kan worden op de maatschappelijke zetel van de vervoerder.

10. Betwisting


Deze overeenkomst is gebonden aan het Belgische recht. In geval van geschillen zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.

Copyright Heli Service Belgium – Website by Skyhigh Webdesign